ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR

1 Selgeren garanterer at den leverte varen er den som kjøperen har bestilt og at den svarer til varebetegnelsen angitt på fakturaen. Selgeren overtar derimot intet ansvar for at varen er skikket for kjøperens spesielle formål eller svarer til hans forventning når han bruker den i sin virksomhet.

2 Ved varens mottagelse er det kjøpers plikt å kontrollere at den svarer til bestillingen og varebetegnelsen i fakturen. Mener han å ha fått feil vare, må han straks reklamere skriftlig. I motsatt fall, taper han reklamasjonsretten.

3 Viser det seg senere for eksempel etter at varen er innsatt i kjøperens produksjon, at kjøperen mener å kunne gjøre mangelskrav gjeldene, skal han straks fremsette skriftlig reklamasjon. I motsatt fall, taper han reklamasjonsretten.

4 Dersom det påvises at den leverte vare ikke er kontraktsmessig etter disse alminnelige vilkår, er selger ansvarlig begrenset til å erstatte den mangelfulle vare med ny feilfri levering, eller dellevering dersom mangel bare gjelder en del av partiet.

5 Selgeren overtar ikke ansvar for skader som kjøperen mener påført ham som følge av mangelfull vare, hva enten det dreier seg om direkte eller indirekte skader, for eksempel produksjonstap, kundereklm. og lignende. Selgers ansvar er begrenset til omlevering som nevnt i punkt 4.

6 Såfremt kjøperen ønsker å annullere en bestilling, skal annulleringen skje skriftlig. Kjøperen er forpliktet til å godtgjøre selgeren den forventede fortjenesten.

7 Sementbaserte varer tas ikke i retur. Såfremt ikke annet er avtalt, gjelder følgende ved retur av øvrige leverte varer:

– Ved retur av kurante varer innen 30 dager etter varens mottak, krediteres 75% av varens kostnad.

– Ved retur av varer senere enn 30 dager, men innen 90 dager etter varens mottak,  krediteres 50% av varens kostnad.

– Retur av varer senere enn 90 dager etter  varens mottak, blir ikke kreditert.

8 Reklamasjon på faktura må skje skriftlig og fremsettes innen 8 dager.

9 Selgeren har panterett i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

 10 Spesialfarger utover standard fargekart, tas ikke i retur.

11 Kun komplette sett tas i retur.

 12 For øvrig vises det til gjeldene garanti- og salgsbetingelser. Disse finnes på vår hjemme side, eller kan sendes på forespørsel.